Contact

 

Door een e-mail naar info@veugelers-vitaliteit.nl te sturen kan een bericht en een vraag achtergelaten worden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Veugelers vitaliteit coaching
Ellen Veugelers

Adres: Burggraafstraat 3, 6525 XW NIJMEGEN
Tel: 06-13175510
E-mail: info@veugelers-vitaliteit.nl
Website: www.veugelers-vitaliteit.nl 
   
CAT beroepsregistratie  CAT vergoedbaar
BTW-id: NL001349206B67
KvK: 66775787

                                        
                                       

 

 

BEHANDELPLAN

Voorafgaand aan een behandeltraject zal een behandelplan opgesteld worden vergezeld van een behandelovereenkomst, algemene voorwaarden, privacyverklaring en indien van toepassing een toestemmingsformulier minderjarigen.

BEHANDELOVEREENKOMST

Als CAT-therapeut ben ik verplicht met een behandelovereenkomst te werken op het moment dat de behandelingen gestart worden. De overeenkomst wordt voorafgaand aan de eerste afspraak ter informatie toegestuurd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van het behandelplan en worden uitgereikt bij de bespreking van het behandeltraject.


KLACHTENREGELING

Bij een klacht neem contact op met Veugelers vitaliteit coaching. In onderling overleg is het mogelijk dat we tot een oplossing komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan is de volgende informatie belangrijk om te weten. 

Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over GAT: www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/.
 

PRIVACY VERKLARING

Veugelers vitaliteit coaching neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website gaat men akkoord met het privacy beleid van Veugelers vitaliteit coaching (verder te noemen VVC).

Bescherming persoonsgegevens
VVC verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over VVC
Veugelers vitaliteit coaching wordt vertegenwoordigd door Ellen Veugelers. De gegevens zijn:

   Veugelers vitaliteit coaching
   Burggraafstraat 3, 6525 XW  Nijmegen
   e-mail: info@veugelers-vitaliteit.nl
   website: www.veugelers-vitaliteit.nl
   KvK: 66775787

Welke gegevens worden verzameld?
1. de volgende gegevens van alle cliënten worden vastgelegd in het cliëntendossier:
- naam, adres, postcode, woonplaats
- geboortedatum, geslacht
- telefoonnummer en e-mail adres

2. bij minderjarige cliënten worden de gegevens aangevuld met:
- naam, adres, postcode, woonplaats van beide ouders
- telefoonnummer en e-mail adres van beide ouders

3. indien het in het belang van de begeleiding/behandeling is worden de volgende gegevens eveneens vastgelegd:
- naam, adres, postcode, plaats van huisarts
- naam, adres, postcode, plaats van specialist/therapeut

4. indien het in het belang van de begeleiding/behandeling is worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:
- gezondheid

Wat zijn de doeleinden van de verwerkte persoonsgegevens?
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging (CAT) van toepassing op het werk van VVC. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens vastgelegd worden. Om die reden gaat VVC als volgt om met persoonsgegevens:
1. dossierplicht:
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is VVC verplicht als zorgverlener een medisch dossier bij te houden.

2. bewaartermijn:
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien men een chronische ziekte heeft).

3. beroepsgeheim:
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim geld voor de therapeut van VVC (Ellen Veugelers) een geheimhoudingsplicht.

4. minderjarigen:
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd?
De cliënten worden op de volgende wijze geïnformeerd:
1. tijdens de intake worden de cliënten mondeling geïnformeerd over de dossierplicht van VVC.
2. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
3. Op de website van VVC staat informatie over de werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
4. Indien een minderjarige jonger dan 16 jaar is, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
5. Op de website van VVC wordt gevraagd om naam en e-mail adres e.d. middels het contactformulier in te vullen. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd wat met de gegevens gedaan wordt.
6. Daarnaast wordt de cliënt geïnformeerd via Facebook en LinkedIn.

Wie werken er met de persoonsgegevens/cliëntdossiers?
1. Binnen VVC is Ellen Veugelers op dit moment de enige therapeute en is werkzaam als ZZP-er. In die hoedanigheid is zij de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heeft zij een beroepsgeheim.
2. Met collega's of in intervisiegroepen worden casuïstiek vanuit de praktijk besproken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens/cliëntdossiers geregeld?
Er zijn passende technische en organisatorische maatreelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
1. Er wordt met papieren cliëntdossiers gewerkt. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
2. Er wordt met een digitaal cliëntendossier gewerkt. Deze is beveiligd door een wachtwoord.
3. Er wordt regelmatig een back-up van de cliëntbestanden gemaakt.
4. Door regelmatig van de laatste versie een update van de software te maken, zorgt VVC er voor dat de software optimaal beveiligd is.
5. Indien ambulant gewerkt wordt, worden de gegevens digitaal verwerkt in een systeem dat beveiligd is met een wachtwoord.

Met wie zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten?
Er zijn situaties waarin externe leveranciers in contact kunnen komen met persoonsgegevens uit het cliëntendossier. Met de volgende leverancier is een verwerkersovereenkomsten afgesloten: MMBA: accountant.


Hoe wordt er gehandeld bij een datalek?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat VVC direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstige datalek geconstateerd wordt en deze kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Ook de betrokken personen worden geïnformeerd.
1. VVC weet wanneer een datalek gemeld moet worden en al daar naar handelen.
2. Met leveranciers is een verwerkersovereenkomst gemaakt, waarin aangegeven staat dat VVC tijdig geïnformeerd wordt als er een datalek is geweest.

 

Veugelers vitaliteit coaching
Ellen Veugelers
november 2021

 

 

Contact

Via onderstaande contactgegevens
zijn wij bereikbaar:

T: 06 - 131 755 10
M: info@veugelers-vitaliteit.nl
F: Facebook
L: LinkedIn

Of neem contact op via het:

Contactformulier